Προστασία της Υγείας: Η ΛΑΡΚΟ εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες ασφάλειας της υγείας με σκοπό να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα ατυχημάτων. Η προστασία της υγείας του προσωπικού διασφαλίζεται στο μεν Μεταλλουργικό Εργοστάσιο στη Λάρυμνα από πρότυπο επανδρωμένο ιατρείο που λειτουργεί όλο το 24 ώρο, στα δε Μεταλλεία από τους ιατρούς εργασίας.

Το Σύστημα Προστασίας της Υγείας περιλαμβάνει :

 • Αναγνώριση των βλαπτικών για την υγεία παραγόντων και ενημέρωση των εργαζομένων για τις επιπτώσεις στην υγεία τους.
 • Αναγνώριση της μόνιμης ή παροδικής παθολογικής κατάστασης των εργαζομένων από τον ιατρό εργασίας.
 • Παροχή και έλεγχο εφαρμογής ατομικών μέσων προστασίας της υγείας.
 • Λήψη μέτρων και κατασκευή εγκαταστάσεων για την προστασία της υγείας (διατήρηση ιατρείου, φαρμακείου και βασικού εξοπλισμού).
 • Διατήρηση καθαριότητας και απολύμανση χώρων και εγκαταστάσεων
 • Περιοδική ιατρική παρακολούθηση.
 • Περιοδική πραγματοποίηση προληπτικών παραϊατρικών εξετάσεων.
 • Περιοδική εκτέλεση εμβολιασμών.
 • Τήρηση σε πλήρη ετοιμότητα νοσοκομειακών οχημάτων.
 • Περιοδική εκπαίδευση και ασκήσεις σε θέματα Α' Βοηθειών και διάσωσης.
 • Πλήρεις επικοινωνίες και άμεση διασύνδεση με εξωτερικές υπηρεσίες διάσωσης (νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ.)
 • Διατήρηση και επεξεργασία αρχείου ιατρικής παρακολούθησης εργαζομένων.

Ασφάλεια εργασίας: Σε όλους τους χώρους εργασίας της Εταιρείας δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα στην Ασφάλεια Εργασίας με στόχο την πρόληψη και την προστασία των εργαζομένων από ατυχήματα.
Το Σύστημα Ασφάλειας Εργασίας έχει σαν σκοπό την πλήρη προστασία των εργαζομένων από ατυχήματα. Η οργάνωση και ο έλεγχος του Συστήματος Ασφαλείας γίνεται από τον Τεχνικό

Ασφαλείας και περιλαμβάνει:

 • Εναρμόνιση με την νομοθεσία της Ελλάδος και της Ε.Ε.
 • Λήψη όλων των απαιτούμενων αδειών, κυκλοφορίας, χρήσης λειτουργίας, χειρισμού, πυρασφάλειας, οικοδομών κλπ. για όλα τα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και το προσωπικό.
 • Χρησιμοποίηση φορητού χωματουργικού εξοπλισμού, οχημάτων και εγκαταστάσεων, υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας και πυρασφάλειας, τα οποία ελέγχονται και συντηρούνται συστηματικά.
 • Εγκατάσταση στα μηχανήματα και εγκαταστάσεις των αναγκαίων αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης.
 • Παροχή Ατομικών Μέσων προστασίας.
 • Σήμανση σε όλους τους χώρους εργασίας.
 • Έκδοση και τήρηση εγκεκριμένων κανονισμών ασφαλούς λειτουργίας για κάθε θέση και ειδικότητα εργαζομένων.
 • Έκδοση εγχειριδίων με παρουσίαση κανόνων ασφάλειας εργασίας κατά θέμα, τα οποία διανέμονται στο προσωπικό.
 • Περιοδική εκπαίδευση όλου του προσωπικού.
 • Περιοδικές ασκήσεις ασφάλειας και πυρασφάλειας.
 • Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας και ασφαλούς εργασίας στους χώρους εργασίας.
 • Επάνδρωση με πεπειραμένους επιστήμονες για την επίβλεψη των τμημάτων.
 • Στατιστική παρακολούθηση των ατυχημάτων.

Κοινωνική πολιτική: Το Μεταλλουργικό Συγκρότημα Λάρυμνας λειτουργεί σε 24ωρη βάση καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Διαθέτει πλήρως ανεπτυγμένη λειτουργική δομή, (παραγωγή, συντήρηση εγκαταστάσεων, logistics, διοικητική μέριμνα) και συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες των Μεταλλείων στα πλαίσια της εταιρικής οργάνωσης. Το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού προέρχεται από τις γειτνιάζουσες περιοχές σε ακτίνα 30 χλμ. περίπου.

Για την στέγαση τόσο του επιστημονικού προσωπικού όσο και μέρους του εργατικού δυναμικού η Εταιρεία έχει δημιουργήσει οικισμό δίπλα στο Εργοστάσιο, που περιλαμβάνει:

 • 300 περίπου κατοικίες (μονοκατοικίες - διαμερίσματα)
 • Δύο μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού
 • Πρότυπο Ιατρείο, που βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα
 • Σχολεία (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)
 • Διάφορα καταστήματα
 • Πλαζ με κυλικείο, ATM'S, Ξενώνες, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Λιμεναρχείο, Εκκλησία κ.λ.π.
Τέλος, οι προγραμματιζόμενες επενδύσεις θα δημιουργήσουν ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας και θα συμβάλλουν στην αύξηση του τοπικού εθνικού ΑΕΠ . Η ΛΑΡΚΟ φιλοδοξεί να διαδραματίσει ηγετικό στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και Βαλκανίων.

Η συμμόρφωσή μας με τον κανονισμό REACH, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τις καταχωρήσεις για το σιδηρονικέλιο και τις σκωρίες...
διαβάστε περισσότερα