ΦΕΚ 32/Α/2020, Αρθρό 21, Νόμος 4664/2020
  • Ρυθμίσεις θεμάτων «ΛΑΡΚΟ»

Καταχώρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
  • Αναθεση Ειδικού Διαχειριστή»

Ειδικός Διαχειριστης
Γεώργιος Μελέτης