Η ΛΑΡΚΟ πραγματοποιεί σημαντική ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα με την συνεργασία εταιριών, ερευνητικών κέντρων και επιστημονικών ιδρυμάτων όπως το Imperial College of Science Technology and Medicine, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ανάπτυξη νέων χρήσεων της σκουριάς

Το σιδηρονικέλιο παράγεται με πυρομεταλλουργική διαδικασία και χρήση μεταλλευμάτων που εξορύσσονται στα Μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ. Η συνολική ετήσια παραγωγή νικελίου φθάνει τους 20.000 τόνους, ενώ η ποσότητα μεταλλευμάτων που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη παραγωγή, είναι περίπου 2.500.000 τόνοι. Το 85% της τροφοδοσίας μετατρέπεται σε σκουριά Η/Κ (ηλεκτροκαμίνων).

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Εταιρίας επικεντρώνεται στην προσπάθεια αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα των στείρων του εμπλουτισμού και της σκουριάς των Ηλεκτρικών Καμίνων με στόχο την διάθεσή τους ως παραπροϊόντα.

Η σκουριά των Η/Κ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής:

 • Υλικό αμμοβολής
 • Στην βιομηχανία τσιμέντων
 • Τσιμέντο Portland. Χρησιμοποιείται εδώ και δύο δεκαετίες, ως βελτιωτικό του κοινού τσιμέντου
 • Αλουμινούχο τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών και ειδικών σιδηροκραμάτων
 • Σε αντιολισθητικούς ασφαλτοτάπητες
 • Σε βιομηχανίες οικοδομικών υλικών (κεραμικά, πυρίμαχα, αντιολισθητικές πλάκες πεζοδρομίων).

Πιο συγκεκριμένα:

Η σκουριά των Ηλεκτροκαμίνων της ΛΑΡΚΟ είναι άριστο υλικό που θα μπορούσε να αντικαταστήσει το αμμώδες υλικό της κεραμικής βιομηχανίας για την παραγωγή οικοδομικών υλικών, (τούβλα, κεραμίδια) δίνοντας τους υψηλότερη μηχανική αντοχή.

Η σκουριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

 • Στη βιομηχανία πυρίμαχων, όπως πυρότουβλα προοριζόμενα για θερμοσυσσωρευτές, τζάκια
 • Στη βιομηχανία πλακιδίων-οικοδομικών υλικών για την κατασκευή αντιολισθητικών πλακών πεζοδρομήσεων και συναφών οικοδομικών υλικών (σωλήνες απορροής, τσιμεντόπλινθες).


Η χρήση της σκουριάς στις παραπάνω περιπτώσεις έχει σημαντική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος δεδομένου ότι μικρότερες ποσότητες πρώτων υλών θα αντληθούν από το περιβάλλον για την παραγωγή των παραπάνω υλικών. Επίσης το πρόβλημα απόθεσης της σκουριάς θα επιλυθεί. Τα ανώτερα έχουν προκύψει από σημαντικά ερευνητικά έργα που υλοποίησε η Εταιρία στο πρόσφατο παρελθόν.

Σημαντικά έργα Έρευνας και Ανάπτυξης που έχουν υλοποιηθεί από τη ΛΑΡΚΟ :

1. «Εφαρμογή δορυφορικών τεχνολογιών στο περιβάλλον-ASTERISMOS» (ENVIRONMENT & CLIMATE Area 3.1.2:pilot
project).

 • Συνολικός προϋπολογισμός: 2,003,500 ECU
 • Συντονιστής προγράμματος: Integrated Information Systems (IIS) S.A./MuViReX

Αντικείμενο του έργου ήταν η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για μια συγκεκριμένη περιοχή εκμετάλλευσης και η ενσωμάτωσή της σε σύστημα GIS στο οποίο περιλαμβάνονται δορυφορικά δεδομένα και άλλα φυσικά, περιβαλλοντικά, γεωμορφολογικά, γεωλογικά και κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα, σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν την αρχική σχεδίαση λειτουργίας του μεταλλείου και την αποκατάσταση του μετά από το
πέρας των δραστηριοτήτων.

Επίσης στόχος ήταν η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που βασίζεται στην ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων με στόχο την εκτίμηση των τοπικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Όλα τα παραπάνω παραδοτέα χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία με σημαντική βελτίωση στα έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος.

2. «Life Cycle Assessment of Mining Projects for Waste Minimization and Long Term Control of Rehabilitated Sites (LICYMIN)» (GROWTH)

 • Συνολικός προϋπολογισμός: 1,803,700 EURO
 • Συντονιστής προγράμματος: Imperial College of Science, Technology and Medicine

Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και η αξιολόγηση μιας μεθοδολογίας για την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων του συνολικού κύκλου ζωής της μεταλλευτικής παραγωγικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των φάσεων της παραγωγής μέσα στα όρια του συστήματος (της μεταλλευτικής έρευνας, της εξόρυξης, της μεταφοράς, της προετοιμασία του μεταλλεύματος) καθώς και της απόθεσης των απορριμμάτων και της αποκατάστασης.