Μετά από την προ-καταχώριση του προϊόντος μας (Σιδηρονικέλιο) και των παραπροϊόντων μας (Σκωρίες από την παραγωγή σιδηρονικελίου), το 2010 προχωρήσαμε στην Καταχώρισή τους (Registration), όπως απαιτεί ο Κανονισμός 1907/2006 – REACH (Registration Evaluation Authorization of CHemicals), εξασφαλίζοντας έτσι τον «αριθμό καταχώρισης» ή αλλιώς την νόμιμη και ανταγωνιστική διάθεσή τους στην αγορά.

Ειδικά η εθελοντική μας καταχώριση της Σκωρίας Ηλεκτροκαμίνων και της Σκωρίας Μεταλλακτών ως (παρα-)προϊόντα, επιβεβαιώνει την μέριμνά μας για βιώσιμη/«no waste» ανάπτυξη.

Σαν αποτέλεσμα της συνεχούς και ισχυρής συμμετοχής μας στα διάφορα REACH consortia, επιτύχαμε, σε συνέχεια από την προηγούμενη συμμετοχή μας στο EU Nickel Risk Assessment, να αναβαθμίσουμε τα επιστημονικά δεδομένα ώστε να βελτιώσουμε την διαχείριση κινδύνου στις εγκαταστάσεις μας αλλά και την επικοινωνία με τους πελάτες μας, ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα ενδεχόμενους κινδύνους στους εργασιακούς τους χώρους.

Η συμμόρφωσή μας με τον Κανονισμό REACH, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τις καταχωρίσεις για το σιδηρονικέλιο και τις σκωρίες, μέσα στην προβλεπόμενη από τον Κανονισμό ημερομηνία (1η Δεκεμβρίου 2010). Αναλυτικότερα, για το σιδηρονικέλιο σαν «ειδικό παρασκεύασμα», υποβλήθηκαν στο ECHA (European Chemicals Agency) πλήρεις Φάκελοι Χημικής Ασφάλειας (Dossiers) για τα δύο κύρια συστατικά του, νικέλιο και σίδηρο. Οι Φάκελοι αναβαθμίζονται ετησίως.

Απόφαση καταχώρησης για το Μεταλλικό Νικέλιο, Νο 1907/2006 - 30/09/2010

Απόφαση καταχώρησης για τον Σίδηρο,
Νο 1907/2006 - 09/11/2010

Απόφαση καταχώρησης για τις Σκωρίες,
Νο 1907/2006 - 25/11/2010

Ταυτόχρονα συμμορφωθήκαμε έγκαιρα και με τον Κανονισμό 1272/2008 – CLP (Classification, Labeling and Packaging) κοινοποιώντας στο ECHA τις ταξινομήσεις των νικελίου, σιδήρου και σκωριών.

Συμμετέχουμε ενεργά σε κατάλληλους συνδέσμους/οργανισμούς (π.χ. Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων – Euromines – Eurometaux – Nickel REACH Consortia) για την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών αλλά και παγκόσμιων απαιτήσεων και πρακτικών για βιώσιμη ανάπτυξη.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

The Iron Platform
Nickel Consortia
European Chemicals Agency