ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ειδικής Διαχείρισης σχετικα με 1η και 2η διανομή προκαταβολής Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής
Δημοσιευση στις: 17-05-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υπό ειδική διαχείριση τελούσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό διαχειριστή αυτής κ. Γεώργιο Μελέτη, ενεργούσα ως αντισυμβαλλόμενη του υπ.αρ.50594/1998 Ομαδικού Συνταξιοδοτικού Συμβολαίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αρ.498757/22.02.2005 Πρόσθετη Πράξη και κατ΄εφαρμογήν του άρθρ.35 του Ν.5024/2023, με το οποίο προστέθηκε άρθρο 2Α στο Ν.3867/2010 και παρ.15 στο άρθρο 21 του Ν.4664/2020, ανακοινώνει ότι:Θα κατανείμει αναλογικά και θα καταβάλει τα ποσά που έλαβε από την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» τα οποία αφορούν στην 1η και 2η διανομή προκαταβολής εκ μέρους του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής , προς εξόφληση τυχόν απαιτήσεων των ασφαλισμένων μελών του ως άνω Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, όπως αυτές αναγγέλθηκαν προς την ως άνω υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, με την υπ.αρ.11949 Γ'/30.12.2010 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Αναστασίου Δαμάσκου και με την υπ’ αριθμό κατάθεσης ΡΡ 9987/4.10.2013 αναγγελία της Εταιρείας προς την ως άνω υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία. Προς το σκοπό αυτό καλούνται τα ασφαλισμένα μέλη, τα οποία έχουν αναγγελθεί ως ανωτέρω, να προσέλθουν στα κατά τόπους τμήματα Προσωπικού στα οποία προσφέρουν ή προσέφεραν πριν την αποχώρηση τους τις υπηρεσίες τους, από την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, προσκομίζοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ως κατωτέρω:


Α.ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

1.ΠΡΟΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με το περιεχόμενο του συνημμένου στη παρούσα εγγράφου. Το έγγραφο πρέπει να προσκομισθεί συμπληρωμένο προς συμπλήρωση του ποσού από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος προσωπικού και εν συνεχεία να υπογραφεί από τον δικαιούχο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: τα ασφαλισμένα μέλη δεν επιτρέπεται να παρεκκλίνουν από το κείμενο της προδιατυπωμένης υπεύθυνης δήλωσης ή να τροποποιούν αυτό, καθώς υπάρχει κίνδυνος να μη γίνει αποδεκτή η δήλωση τους.

2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ασφαλισμένου
-Φωτοτυπια πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων ή εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού από ebanking ( ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου, πατρώνυμο, αριθμός λογαριασμού, IBAN, Τράπεζα).


Β.ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

-Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
-Κληρονομητήριο από το αρμόδιο δικαστήριο
-Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης κήρυξης ανίσχυρου, μη ακύρωσης κ.λ.π. του εκδοθέντος κληρονομητηρίου.
-Κάθε κληρονόμος πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποχρεούται να προσκομίσει και όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Κεφ.Α.

Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου

Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου