Πρόσκληση προσωρινής αναγγελίας απαιτήσεων
Δημοσιευση στις: 23-04-2021

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τυχόν αξιώσεις που έχετε εναντίον του οφειλέτη, όπως ορίζεται παρακάτω, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου με ειδική εντολή, σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015.

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο PDF

Πρόσκληση προσωρινής αναγγελίας απαιτήσεων
Tυποποιημένο έντυπο αναγγελίας απαιτήσεων σε μορφή PDF.
Tυποποιημένο έντυπο αναγγελίας απαιτήσεων σε μορφή DOC.